Tìm thấy 1908 thủ tục

Mức độ 3
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nươc ngoài
Mức độ 3
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Mức độ 3
Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Mức độ 3
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Tên dự án đầu tư; Tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Loading...