STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H23.22.18-230111-0003 11/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VĂN HÀ NAM Thị trấn Nam Sách