STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.26.H23-221019-0009 19/10/2022 02/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ VĂN MẪN Xã Định Sơn