STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.10.H23-221213-0001 20/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THU HƯƠNG