STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H23-220830-0001 30/08/2022 10/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN PHƯƠNG DUY