STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H23-221104-0012 04/11/2022 06/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ KIM NGA