STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 G01837306000-230104-0001 04/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐOÀN VĂN NGHÍCH