CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 134 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.000629.000.00.00.H23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
92 2.000374.000.00.00.H23 Thủ tục tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan đơn vị ,Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng
93 1.001220.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Tôn giáo Chính phủ
94 2.000373.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
95 2.000440.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa
96 2.001818.000.00.00.H23 Giải thể trường trung học cơ sở Giáo dục trung học
97 1.001699.000.00.00.H23 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
98 1.000804.000.00.00.H23 Thủ tục tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan đơn vị,Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng
99 2.000364.000.00.00.H23 Thủ tục tặng Giấy khen của thủ trưởng các cơ quan đơn vị,Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng
100 1.001098.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ
101 1.001199.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
102 1.005426.000.00.00.H23 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
103 1.000593.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
104 1.003635.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa
105 1.006910.000.00.00.H23 Thủ tục Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đối đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Đường bộ