CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 134 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.000748.000.00.00.H23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng
77 1.001078.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
78 1.000798.000.00.00.H23 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
79 2.002080.000.00.00.H23 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
80 1.001120.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa
81 1.008455.000.00.00.H23 Thủ tục cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
82 1.001279.000.00.00.H23 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
83 2.000575.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
84 2.000294.000.00.00.H23 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
85 2.000298.000.00.00.H23 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
86 2.000305.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng
87 1.001085.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ
88 1.001204.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
89 1.001212.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
90 1.004082.000.00.00.H23 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường