CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 283 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
271 1.002969.000.00.00.H23 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai
272 1.005099.000.00.00.H23 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
273 1.005097.000.00.00.H23 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
274 1.001000.000.00.00.H23 Thủ tục xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác
275 2.001904.000.00.00.H23 Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục trung học
276 1.005108.000.00.00.H23 Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục trung học
277 1.008950.000.00.00.H23 Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
278 1.008951.000.00.00.H23 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
279 1.005090.000.00.00.H23 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi, tuyển sinh
280 1.001622.000.00.00.H23 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
281 1.008724.000.00.00.H23 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
282 1.008725.000.00.00.H23 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở đo nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
283 1.004901.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)