CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
91 1.008682.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
92 1.004361.000.00.00.H23 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai