CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
76 1.004343.000.00.00.H23 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
77 1.004283.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
78 1.001134.000.00.00.H23 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
79 2.001777.000.00.00.H23 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
80 1.005194.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
81 1.001045.000.00.00.H23 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
82 1.001009.000.00.00.H23 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
83 2.002205.000.00.00.H23 Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
84 1.001990.000.00.00.H23 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
85 1.004206.000.00.00.H23 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
86 1.004217.000.00.00.H23 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
87 2.001938.000.00.00.H23 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
88 1.010735.000.00.00.H23 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
89 1.004177.000.00.00.H23 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
90 1.008675.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường