CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
61 2.000465.000.00.00.H23 Thẩm định thành lập thôn mới, khu dân cư mới Sở Nội Vụ Chính quyền địa phương
62 1.005392.000.00.00.H23 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nội Vụ Công chức, viên chức
63 1.012402.H23 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh cho gia đình Sở Nội Vụ Thi đua - khen thưởng
64 1.003858.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
65 1.001807.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
66 1.012403.H23 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích đối ngoại Sở Nội Vụ Thi đua - khen thưởng
67 1.003866.000.00.00.H23 Thủ tục tự giải thể quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
68 1.001797.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
69 2.002167.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
70 1.001775.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
71 2.000713.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
72 1.001550.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
73 1.000788.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
74 1.000780.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
75 1.000766.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ