CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
46 1.001843.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
47 2.001396.000.00.00.H23 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Nội Vụ Người có công
48 1.005394.000.00.00.H23 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội Vụ Công chức, viên chức
49 1.012399.H23 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua - khen thưởng
50 1.003918.000.00.00.H23 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
51 1.009333.000.00.00.H23 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Sở Nội Vụ Tổ chức - Biên chế
52 1.001832.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ
53 1.000989.000.00.00.H23 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội Vụ Chính quyền địa phương
54 1.005388.000.00.00.H23 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nội Vụ Công chức, viên chức
55 1.012401.H23 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội Vụ Thi đua - khen thưởng
56 1.003879.000.00.00.H23 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
57 1.003900.000.00.00.H23 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
58 1.003950.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
59 1.003920.000.00.00.H23 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
60 1.001818.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo Chính phủ