CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
61 1.010936.000.00.00.H23 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
62 1.010937.000.00.00.H23 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
63 1.000362.000.00.00.H23 Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
64 1.001823.000.00.00.H23 Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
65 1.001853.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
66 1.009811.000.00.00.H23 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
67 2.000205.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
68 1.005219.000.00.00.H23 hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
69 1.006218.000.00.00.H23 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quản lý công sản
70 2.000056.000.00.00.H23 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
71 2.000099.000.00.00.H23 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động Thương binh và Xã hội Giáo dục Nghề nghiệp
72 2.000027.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
73 1.000105.000.00.00.H23 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
74 1.001806.000.00.00.H23 Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
75 2.000144.000.00.00.H23 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội