CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
121 2.001953.000.00.00.H23 Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
122 1.001966.000.00.00.H23 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
123 1.001973.000.00.00.H23 Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
124 1.001978.000.00.00.H23 Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm