CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.004528.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
2 1.003490.000.00.00.H23 Thủ tục Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
3 2.001631.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
4 2.001611.000.00.00.H23 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
5 1.003738.000.00.00.H23 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
6 2.001589.000.00.00.H23 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
7 1.000883.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục thể thao
8 1.003742.000.00.00.H23 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
9 1.001822.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
10 1.002003.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
11 1.003901.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
12 2.001641.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
13 1.004628.000.00.00.H23 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
14 1.004623.000.00.00.H23 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
15 1.001440.000.00.00.H23 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch