CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.011454.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Điện ảnh
2 1.001376.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Thi đua – Khen thưởng
3 1.001108.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Thi đua – Khen thưởng
4 1.001032.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua – Khen thưởng
5 1.000871.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Thi đua – Khen thưởng
6 1.000971.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua – Khen thưởng
7 1.000564.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Thi đua – Khen thưởng