CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002206.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tin học - Thống kê
2 1.005422.000.00.00.H23 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
3 1.005426.000.00.00.H23 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
4 1.005430.000.00.00.H23 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
5 1.005431.000.00.00.H23 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục liên doanh, liên kết Quản lý công sản
6 1.005432.000.00.00.H23 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
7 1.005433.000.00.00.H23 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
8 1.005429.000.00.00.H23 Thanh toán chi phí có lên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
9 1.005435.000.00.00.H23 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản