CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002206.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Sở Tài Chính Tin học - Thống kê
2 1.005429.000.00.00.H23 Thanh toán chi phí có lên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
3 1.005435.000.00.00.H23 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài Chính Quản lý công sản