CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006216.000.00.00.H23 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
2 2.002173.000.00.00.H23 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
3 1.006241.000.00.00.H23 Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
4 2.002217.000.00.00.H23 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
5 1.005416.000.00.00.H23 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án Quản lý công sản
6 1.005417.000.00.00.H23 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
7 1.005418.000.00.00.H23 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản
8 1.005419.000.00.00.H23 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
9 1.005420.000.00.00.H23 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản
10 1.005421.000.00.00.H23 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại xã điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi giải quyết Quản lý công sản
11 1.005423.000.00.00.H23 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
12 1.005424.000.00.00.H23 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý công sản
13 1.005425.000.00.00.H23 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
14 1.005428.000.00.00.H23 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Quản lý công sản
15 1.005434.000.00.00.H23 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản