CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002156.000.00.00.H23 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
2 1.003822.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
3 1.009355.000.00.00.H23 Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc Tổ chức - Biên chế
4 1.003918.000.00.00.H23 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
5 1.003920.000.00.00.H23 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ
6 1.000780.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tôn giáo Chính phủ
7 1.001637.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ