CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BH001 Thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế,Bảo Hiểm Thất Nghiệp,Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động,Bệnh Nghề Nghiệp
2 CSBH001 Thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp Sổ Bảo Hiểm Y Tế,Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
3 CTCDBH001 Thủ tục Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh Chi Trả Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội,Bảo Hiểm Tại Nạn
4 BHXH001 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Giải Quyết Hưởng Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hôi
5 THCSBHYT001 Thủ tục Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
6 BH002 Thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế,Bảo Hiểm Thất Nghiệp,Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động,Bệnh Nghề Nghiệp
7 CTCDBH002 Thủ tục Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Chi Trả Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội,Bảo Hiểm Tại Nạn
8 BHXH002 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ thai sản Giải Quyết Hưởng Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hôi
9 THCSBHYT002 Thủ tục Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
10 BH003 Thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế,Bảo Hiểm Thất Nghiệp,Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động,Bệnh Nghề Nghiệp
11 CTCDBH003 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Chi Trả Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội,Bảo Hiểm Tại Nạn
12 BHXH003 Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN Giải Quyết Hưởng Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hôi
13 THCSBHYT003 Thủ tục Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
14 BH004 Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế,Bảo Hiểm Thất Nghiệp,Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động,Bệnh Nghề Nghiệp
15 BHXH004 Thủ tục Giải quyết hưởng BHXH một lần Giải Quyết Hưởng Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hôi