CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 283 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
1 1.004439.000.00.00.H23 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác
2 1.004440.000.00.00.H23 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác
3 2.002096.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công nghiệp địa phương
4 2.001283.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kinh doanh khí
5 2.000150.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lưu thông hàng hóa trong nước
6 2.000620.000.00.00.H23 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lưu thông hàng hóa trong nước
7 2.001837.000.00.00.H23 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục Dân tộc
8 2.001839.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục Dân tộc
9 1.004496.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục Dân tộc
10 1.004545.000.00.00.H23 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục Dân tộc
11 1.004515.000.00.00.H23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục mầm non
12 1.005099.000.00.00.H23 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
13 2.001842.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
14 1.001639.000.00.00.H23 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
15 1.004442.000.00.00.H23 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục trung học