CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001613.000.00.00.H23 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
2 1.011454.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện ảnh
3 1.005441.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia đình
4 1.001229.000.00.00.H23 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
5 1.001778.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
6 1.009397.000.00.00.H23 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
7 1.009398.000.00.00.H23 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
8 1.009399.000.00.00.H23 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
9 1.009403.000.00.00.H23 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
10 1.008895.000.00.00.H23 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thư viện
11 1.002445.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thể dục thể thao
12 1.001376.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thi đua – Khen thưởng
13 1.004528.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Du lịch
14 1.003646.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
15 1.001407.000.00.00.H23 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia đình