Mức độ 3  Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Ký hiệu thủ tục: 2.002228.000.00.00.H23
Lượt xem: 328
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật các thay đổi và biến động của tổ hợp tác vào sổ theo dõi

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Bộ Luật dân sự 91/2015/QH13 ngày 24-11-2015

Về tổ hợp tác 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác;

 Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác;

Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác;

Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng;

Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

File mẫu:

  • Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Tải về

- Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Thông tin của tổ hợp tác đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ thông báo thành lập hoặc thay đổi tổ hợp tác và được cập nhật vào Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật.