Mức độ 3  Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Ký hiệu thủ tục: 2.002227.000.00.00.H23
Lượt xem: 299
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác

Bước 1: Nộp hồ sơTổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thay đổi tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.Bước 2: Tiếp nhận hồ sơỦy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác. Bước 3: Xử lý hồ sơSau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác;

Hợp đồng hợp tác;

Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác.

Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác;

Hợp đồng hợp tác;

Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng.

File mẫu:

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;

- Tên của tổ hợp tác được đặt theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 77/2019/NĐ-CP:

“1. Tổ hợp tác có quyền chọn tên, biểu tượng của mình phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này và không trùng lặp với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong địa bàn cấp xã.

2. Tên của tổ hợp tác chỉ bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Loại hình “Tổ hợp tác”;

b) Tên riêng của tổ hợp tác. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho tổ hợp tác. Không được sử dụng các cụm từ gây nhầm lẫn với các loại hình tổ chức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để đặt tên tổ hợp tác.”

- Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.