Mức độ 4  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Ký hiệu thủ tục: 1.003596.000.00.00.H23
Lượt xem: 635
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

60 ngày.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định


Phí

K

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Xã trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

 

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí

File mẫu:

Không