Mức độ 4  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 1.003622.000.00.00.H23
Lượt xem: 887
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện- Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 


Phí

Không quy định.

Lệ phí

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 


(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;


(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;


(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;


(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;


(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

File mẫu:

Không quy định.