Mức độ 4  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Ký hiệu thủ tục: 1.000748.000.00.00.H23
Lượt xem: 640
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
- Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số      /2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
 

Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
 


- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen;


- Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;


- Biên bản xét khen thưởng.

File mẫu:

- Chủ thể là gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng.