Mức độ 4  Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

Ký hiệu thủ tục: 2.001449.000.00.00.H23
Lượt xem: 596
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật.


Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. - Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. - Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật .

Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BTP, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. 

Không quy định.

File mẫu:

Không