Mức độ 3  Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng - BB 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2022

Ký hiệu thủ tục: 1.003521.000.00.00.H23
Lượt xem: 599
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội.
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

06 (sáu) ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


- Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

 

- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.

File mẫu:

- Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại cộng đồng.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi