Mức độ 4  Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi - BB 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2022

Ký hiệu thủ tục: 1.003337.000.00.00.H23
Lượt xem: 754
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


- Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

+ Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền

- Giấy ủy quyền

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi