Mức độ 4  Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ - BB 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2022

Ký hiệu thủ tục: 2.001382.000.00.00.H23.
Lượt xem: 745
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


- Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã.

Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; - Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

 

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

File mẫu:

  • Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) Tải về
  • Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi