Mức độ 3  Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Ký hiệu thủ tục: 2.001810.000.00.00.H23
Lượt xem: 809
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;

- Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Không quy định

File mẫu:

Không