Mức độ 3  Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ký hiệu thủ tục: 1.004485.000.00.00.H23
Lượt xem: 692
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập, chia, tách. Nếu không sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nêu rõ lý do.

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
- Văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của giáo viên.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

- Bảo đảm quy định về giáo viên, số lượng trẻ em trên một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, tổ chức lớp học; - Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và giáo viên; - Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.