Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Cơ quan giải quyết Thủ tục Hành chính Cấp Xã
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...