Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - BB 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2022

Cơ quan giải quyết Thủ tục Hành chính Cấp Xã
Lĩnh vực Người có công

Loading...