Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - BB 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2022

Cơ quan giải quyết Thủ tục Hành chính Cấp Xã
Lĩnh vực Người có công

Loading...