Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cơ quan giải quyết Thủ tục Hành chính Cấp Xã
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

Loading...