Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ BÍCH THỦY
Mã Biên nhận : H23.28.24-230318-0005
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Ngày nộp: 18/03/2023 08:42:16
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:09:42
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.28.24-230318-0005 đã trả kết quả tại Xã Gia Khánh