Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ VE
Mã Biên nhận : H23.22-230306-0019
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 06/03/2023 16:06:01
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 16:22:16
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.22-230306-0019 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ huyện Nam Sách