Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN ANH
Mã Biên nhận : H23.20-230314-0063
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 14/03/2023 15:24:28
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 17:15:03
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230314-0063 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương