Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀO THỊ THU HƯƠNG
Mã Biên nhận : H23.20-230313-0025
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 13/03/2023 10:48:17
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 17:15:03
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230313-0025 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương