Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN KHÁI
Mã Biên nhận : H23.20-230310-0056
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 10/03/2023 16:03:54
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 17:15:03
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230310-0056 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương