Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THANH THỦY
Mã Biên nhận : H23.20-230310-0030
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 10/03/2023 10:45:26
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230310-0030 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương