Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NHẤT THỐNG
Mã Biên nhận : H23.20-230309-0046
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 09/03/2023 15:51:25
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230309-0046 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương