Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THỤY
Mã Biên nhận : H23.20-230309-0034
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 09/03/2023 13:38:20
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230309-0034 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương