Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THỊ CHANH
Mã Biên nhận : H23.20-230309-0027
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 09/03/2023 10:51:58
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230309-0027 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương