Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ QUY
Mã Biên nhận : H23.20-230308-0001
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 08/03/2023 07:43:00
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230308-0001 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương