Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HẠN
Mã Biên nhận : H23.20-230307-0032
Về việc : Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Ngày nộp: 07/03/2023 09:52:14
Ngày hẹn trả: 19/03/2023 12:28:05
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ H23.20-230307-0032 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Hải Dương